Jalan Provinsi Jabar: Menunggu Bom Waktu

Daddy Rohanady/Ist